Administratorem danych osobowych jest spółka Leo Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzecka 67F/59, NIP: 6751728509. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Leo Apartments w zakresie niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Leo Apartments. Szczegóły na drugiej stronie.
The controller in respect of such personal data is limited liability company Leo Apartments Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 67F/59, 31-559 Kraków. Data shall be made available for the purposes of provision of ordered services. Details on the other side. 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż:
Referring to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, I agree and acknowledge that:

do wykonania przez spółkę Leo Apartments Sp. z o.o. usługi hotelowej niezbędne jest przetwarzanie przez nią danych osobowych osób korzystających z miejsc noclegowych, a ponadto osób zawierających umowę o świadczenie usługi noclegowej (jeżeli to inne osoby), a obejmujących ich imię, nazwisko, PESEL lub inny numer identyfikacyjny osoby, adres zamieszkania, inne dane kontaktowe (telefon, e-mail) i decydując się na dalsze zawieranie i/lub wykonywanie umowy, nie sprzeciwiam się temu;
– in the provision, by limited liability company Leo Apartments Sp. z o.o. , of a hotel service, it is necessary for Leo Apartments Sp. z o.o. to process the personal data of the individuals using the hotel accommodation service provided by him, as well as the personal data of any individual bound by a contract for the provision of the hotel service (if these are not the same individuals), including in each case, their first names, surnames, PESEL [national ID numbers] or other identification numbers, addresses of residence, other contract details (phone numbers, e-mail addresses), and I do not object to such processing if I continue to enter into and/or use such services under such a contract;

– przetwarzanie to ma miejsce w celach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i udokumentowaniem wykonywania umowy, przez czas jej wykonania, rozliczenia, a następnie do czasu ustania obowiązków związanych    z taką umową oraz wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, przy czym okres przetwarzania danych znajduje swoją podstawę prawną zwłaszcza w przepisach o przedawnieniu roszczeń (art. 118 i 442 ustawy Kodeks cywilny), jak również nakazujących przechowywanie dowodów księgowych (art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości);
– such processing is done for purposes related to the conclusion, performance and documentation of the performance of the contract throughout its term, including the settlement of the contract, until the obligations and claims arising from the contract cease; the period during which such personal data may be processed is based in particular, on the statutory provisions on the expiry of claims (Articles 118 and 442 of the Civil Code), as well as the statutory provisions that require the storage of accounting documents (Article 74(2) of the Accounting Act);

– mam prawo do żądania od administratora danych osobowych ich udostępnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
– I have the right to require the controller to allow me to access my personal data and to require its rectification, erasure, portability, restriction of its processing, the right to object to its processing and the right to lodge a complaint to the President of the Office of Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto, oświadczam, że: / I further agree that:

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez spółkę Leo Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzecka 67F/59, NIP: 6751728509, moich danych osobowych (imię, nazwisko) powiązanych z informacją o moim stanie zdrowia (choroby, alergie, trudności z poruszaniem się), w każdej sytuacji, gdy samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób takie dane przekażę, w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania umowy (np. dobór jedzenia, pomoc w trakcie ewakuacji) oraz na czas niezbędny do jej wykonania;
Leo Apartments Sp. z o.o., may process my personal data (my first name and surname) in connection with details of my health status (my diseases, allergies, mobility difficulties) whenever I provide him with such details personally or through any other person, for the purposes of correct and secure performance of my contract with him  (e.g. the preparation of meals, assistance during an evacuation) and for the time necessary to perform the contract;

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez spółkę Leo Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzecka 67F/59, NIP: 6751728509, moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail)  w celu  przekazywania mi przez ten podmiot jak również /inne podmioty wskazane wprost/  informacji marketingowych drogą pocztową/telefoniczną/smsową/e-mailową
Tomasz Węgrzyn, who carries on a business under the name Leo Apartments Sp. z o.o. , may process my personal data (my first name and surname, address of residence, phone number, e-mail address) to enable me to receive, from him (and/or any other person or entity clearly identified), marketing information by mail/phone/text message/e-mail.

– W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych opisanych bezpośrednio wyżej ma miejsce wyłącznie na podstawie mojej zgody, oświadczam, że przyjąłem do wiadomości ponadto, iż mogę taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia.

– The processing of my personal data to the extent described above is subject to my consent, I agree and acknowledge that I have the right to withdraw that consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 

– moje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę Leo Apartments Sp. z o.o. w związku z ich przekazaniem przez podmiot zamawiający w moim imieniu usługę hotelową;

– my personal data is processed by limited liability company Leo Apartments Sp. z o.o. , as the data was provided to him by a third party that ordered a hotel service for me.